Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen (NVKH en NVKP), KvK, RBCZ en Privacy

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) houdt toezicht op kwaliteit en werkwijze van de bij haar aangesloten leden.
De vereniging stelt eisen van bekwaamheid bij het verlenen van licenties voor de praktijkuitoefening.
Bovendien is er een tuchtraad ingesteld.
De aangesloten homeopaten zijn volgens de beroepseed/-gelofte gebonden aan het beroepsgeheim en overige stringente regels o.a. vastgelegd in het 'Beroepsprofiel voor NVKH-leden'.
Ik ben lid van deze beroepsvereniging onder lidnr. 01-0138.
Het adres luidt: NVKH, Nieuwstraat 33, 2406 TN Alphen a/d Rijn. Tel.: 0172-499595 of www.nvkh.nl

Kamer van Koophandel (Leeuwarden): 01154097.

NVKP


De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl) verstrekt informatie over problematiek die kan ontstaan rondom het al of niet vaccineren. Ik ben sinds vele jaren lid van deze vereniging en ik sta ook op lijst van gecertificeerde therapeuten.

 

Licentie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg): Nr. 170339B

 

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

 • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Login