Informatie voor studenten en collega's


Op verzoek van een deelnemersgroep zal ik een cursus “Inspiring Homeopathy” organiseren. Informatie daar over staat onderaan deze pagina.
Planning van een cursus zal in onderling overleg plaatsvinden.

Overige cursussen en activiteiten voor studenten:

1. Nascholing
Ik ben een door de NVKH erkend nascholingsdocent. Door mij georganiseerde nascholingsdagen worden door de NVKH geaccrediteerd. In het verleden heb ik o.a. een 5-daagse cursus “Inspring Homeopathy” georganiseerd. Ook heb ik wel eens een themadag verzorgd over het onderwerp “Incurable cases in de homeopathische praktijk”. Daarmee bedoel ik casussen volgens reactiepatroon XII uit de bijlage van “The Science of Homeopathy” van George Vithoulkas. In de afgelopen jaren heb ik drie maal een periode van 8 weken gewerkt in centra voor homeopathie in Kenia en Malawi. Van zeer vele patiënten heb ik daar het dossier integraal vastgelegd en inmiddels zijn er ruim 140 casussen opgenomen in een PowerPointPresentatie. Alle beschikbare gegevens zijn daarbij vermeld: niets is weggelaten of toegevoegd. Deze presentatie is bijzonder illustratief voor het toepassen van “klassieke” homeopathie in de tropen, maar is ook uiterst boeiend om de diverse wijzen van analyseren te zien en zicht te krijgen op het gebruik van het repertorium (onontbeerlijk). Ook voor de “westerse praktijk” geeft deze presentatie heel veel bruikbare en vooral praktische informatie. Van veel casussen is de follow-up aanwezig. De presentatie geeft ook een heel aardig beeld van het leven in Malawi en hoe in het centrum in het noordwesten van Malawi “Homeopathic Health Workers” worden opgeleid om in hun dorpen homeopathie toe te passen. De presentatie kan op locatie verzorgd worden, maar het is ook mogelijk om deze themadag bij mij thuis te volgen. Er is gelegenheid voor maximaal 7 deelnemers. De kosten voor een nascholingsdag bij mij thuis bedragen € 80,00 per persoon met een minimum aantal deelnemers van 4. De netto opbrengst van een “Malawi-nascholing” komt ten goede aan www.evademaya.nl Neem contact met mij op voor de planning van een nascholingsdag (andere onderwerpen zijn uiteraard ook mogelijk) en ik vraag de accreditatie bij de NVKH tevoren aan.

2. Stage in de praktijk
Geregeld wordt mij door studenten of beginnende homeopaten de vraag gesteld om toegelaten te worden als stagiaire in mijn praktijk.
Als opleider en als praktiserend homeopaat weet ik dat de behoefte aan stageplaatsen groot is, terwijl het aanbod gering blijft.
Veel homeopaten hebben uiteenlopende redenen om niet te willen werken met stagiaires.
Onder wisselende omstandigheden heb ik in de afgelopen jaren diverse stagiaires in de praktijk meegemaakt en ik ben langzamerhand toegegroeid naar een vorm die tegemoet komt aan mijn wensen en mogelijkheden en die het tegelijkertijd mogelijk maakt dat stagiaires in mijn praktijk kennis kunnen maken met de homeopathische praktijkvoering en mijn wijze van werken.
De randvoorwaarden zijn eenvoudig en overzichtelijk.

De regels

 • De stagiaire zegt mij vooraf wat hij/zij graag bij/van mij wil leren en hoe lang de leerperiode zal duren.
  Daarbij kan van alles uit het vakgebied van de homeopathie aan de orde komen: filosofie, praktijkvoering, M.M.-kennis, repertoriumkennis, anamnese-techniek, differentiatie van de medicijnen, observatietechniek, kennis maken met de computer in de praktijk, ethiek, etc.
 • Wanneer een stagiaire zelf een patiënt wil behandelen - onder mijn supervisie - dan brengt de stagiaire deze patiënt zelf mee. Dat kan heel goed ook een medestagiaire zijn.
 • Wanneer een stagiaire wil zien hoe ik een anamnese afneem dan brengt de stagiaire de patiënt zelf mee. Ook dat kan heel goed een medestagiaire zijn. Elke setting kan een trainingssituatie zijn. Homeopathie kun je overal en onder alle omstandigheden leren.
 • De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de stagiaire of bij mij, afhankelijk van de wens van de stagiaire. Dit kan ook wijzigen in de loop van de stage.
 • De stagiaire mag mijn aandacht voor zich alleen hebben, maar mag mijn aandacht ook met andere stagiaires delen: in mijn praktijkruimte is plaats voor vier tot zes stagiaires tegelijk.
  De stagiaire die de patiënt inbrengt mag bepalen of er ook andere stagiaires aanwezig zijn bij het consult.
 • De kosten bedragen € 0,75 per minuut dat ik bezig ben met stagiaires in welk opzicht dan ook: voorbereiding, gesprekken met stagiaires, afnemen van anamneses, uitwerken van casuïstiek, etc. en zij ontvangen daarvoor een nota. Wanneer meerdere stagiaires aanwezig zijn worden de kosten per stagiaire daardoor uiteraard lager: zij delen dan met elkaar de kosten.
  Voor het behandelen van patiënten door mij of onder mijn verantwoordelijkheid in de stage-situatie worden aparte afspraken gemaakt. Vanwege de bijzondere situatie (er zijn vaak meerdere stagiaires aanwezig) is de nota aangepast. De patiënten worden daarvan tevoren op de hoogte gesteld. Kosten van medicijnen en porto-kosten etc. zijn voor rekening van de stagiaire. De “organiserende stagiaire” is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.
 • Binnen een stage-groepje worden door de stagiaires onderling zelf de afspraken gemaakt over de tijdsinvulling van een stagedag. Ik word uiterlijk een week te voren op de hoogte gesteld van de invulling van de stagedag.
 • Stagiaires mogen van mij een adequate feedback op hun werkzaamheden verwachten.
 • Indien ik - om mij moverende redenen - niet verder wil werken met een stagiaire zal het stagecontract onder vermelding van de redenen beëindigd worden.
 • Stagiaires dienen hun afspraken na te komen, op tijd aanwezig te zijn en verklaren zich akkoord met bovenstaande regeling.

3. Cursussen in mijn Praktijk
In de afgelopen 25 jaar heb ik een ruime ervaring opgedaan als praktiserend homeopaat en als lesgever. Er is een schat aan materiaal beschikbaar om het lesgeven te ondersteunen. Voor vele jaargangen studenten heb ik materiaal samengesteld en - zo is gebleken - veel studenten hebben dat materiaal dankbaar gebruikt bij hun studie in de homeopathie. Zo ligt er zeer veel trainingsmateriaal gereed om wegwijs te geraken in de repertoria, er is veel eenvoudige casuïstiek om te leren pathologie te vertalen naar repertoriumrubrieken, er is veel materiaal beschikbaar om de kennis van de Materia Medica te toetsen en uit te breiden. Daarnaast ligt er heel veel kant-en-klare casuïstiek uit mijn praktijk ter oefening gereed. Er zijn vele mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. Te denken valt o.a. aan:

 • Zelfstandig werken uit de beschikbare werkboeken.
 • Deelnemen aan een werkgroep voor één van bovenvermelde onderwerpen.
 • Aan mij voorleggen van casuïstiek ter beoordeling en bespreking.

Wat kost dit allemaal
De kosten voor het volgen van een werkgroep in mijn praktijk zijn zodanig beperkt gehouden dat het voor de meeste studenten mogelijk is om van deze vorm van begeleiding gebruik te maken.
Het tarief is € 0,75 per minuut dat ik bezig ben, in welke vorm dan ook (voorbereiding en werk tijdens de werkgroepen).
Studenten kunnen gebruik van mij maken op individuele basis, maar ik wil ook werken voor een groepje waardoor de kosten per deelnemer geringer worden.
Bij een werkdag van 6 uur en een aantal deelnemers van 6 zijn de kosten dan € 30,00 per persoon.
In mijn praktijk kunnen 6 tot 8 studenten tegelijk terecht.
De praktijk leert dat er zeer intensief gewerkt wordt.
Liefhebbers kunnen zich persoonlijk of als groepje aanmelden en vervolgens worden er afspraken gemaakt voor een bepaalde periode.
Wanneer ik buiten mijn praktijk gevraagd wordt voor begeleiding en supervisie worden er andere tarieven gehanteerd.

Beschikbaar materiaal
Als uitgangspunt voor het deelnemen aan een werkgroep is het volgende materiaal beschikbaar:

 • Werkboek Vingeroefeningen voor het Repertorium (o.a. van Kent, Synthesis, The Complete Repertory, Murphy, maar het werkboek is geschikt voor elk repertorium). Prijs € 12,00.
 • Werkboek “Taking the Case”, zeer bruikbaar in een werkgroep. Prijs € 12,00.
 •  Werkboek "Taking the Animal's Case", speciaal voor homeopaten die met dieren willen leren werken. Zeer goed bruikbaar voor studenten. Prijs van die werkboek is ook € 12,00.
 • "750 medicijnen in een notendop". Een bundel zeer korte beschrijvingen van vele medicijnen uit de M.M. Een trainingsboek voor iets gevorderde studenten. Prijs € 18,00.
 • "Casuïstiek uit de praktijk". Samenstellen van een bundel wordt gedaan op verzoek van deelnemers aan een werkgroep. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling en de leervraag van de groep.

De prijs van de werkboeken is exclusief verzend- en portokosten. Het is heel goed mogelijk zelfstandig de werkboeken door te werken en - indien gewenst - mij daarna alsnog "in te huren" voor een dag of een dagdeel ter beantwoording van vragen.

4. Testen van Medicijnen
In de stagepraktijk kan door een groepje van minimaal 6 tot maximaal 9 studenten ervaring opgedaan worden met het testen van medicijnen. De theorie omtrent het testen van medicijnen en de vorming van de Materia Medica kan op eenvoudige wijze in de praktijk worden gebracht. Gedurende een gehele dag is een testgroep in de praktijk aanwezig en wordt een medicijn "zichtbaar" aan de hand van de symptomen die aan het licht komen. De werkwijze is eenvoudig en heeft geen enkel nadelig effect op de "testers". De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een nagesprek over de ervaringen van de dag. De dag begint om 9.30 uur met een kopje thee een een uitleg over de werkwijze en om 20.00 uur gaat ieder weer zijns weegs. Indien noodzakelijk is er "nazorg"  voor de deelnemers van een testdag. De kosten voor studenten zijn gering: € 30,00 voor een gehele dag, inclusief thee en de eenvoudige maaltijd. De lunch wordt niet verzorgd: neem mee wat je tussen de middag wilt eten. (Deelnemers aan een dag waarop medicijnen getest worden, betalen tezamen minimaal € 200,00.)

5. Supervisie
Voor beginnende homeopaten is het mogelijk mij te vragen te fungeren als "achterwacht" of supervisor. Zij kunnen mij vragen mee te denken over allerlei problemen die zich voordoen bij de praktijkvoering. De kosten hiervan zijn vergelijkbaar met hetgeen hierboven is genoemd bij Stage en Cursussen. Afspraken worden op individuele basis gemaakt. Voor studenten in de homeopathie ben ik beschikbaar als studiebegeleider.

6. "Inspiring Homeopathy"
Voor studenten en pas afgestudeerden is het wellicht ook interessant om in een klein groepje kennis te nemen van theorie en praktijk van de "Inspiring Homeopathy", een richting in de homeopathie die ontwikkeld is door Tinus Smits (www.tinussmits.nl). Daarbij is van alles mogelijk: lezen van het boek en praten over de toepassing in de praktijk. Ook kunnen de medicijnen getest worden of een integrale behandeling kan plaatsvinden. Men kan de therapie zelf ondergaan, maar het is uiteraard ook mogelijk om zelf een patiënt mee te nemen. Daarbij kan het uitgangspunt zijn dat de patiënt graag verlichting wenst van een kwaal waar hij of zij aan lijdt. Voor studenten en pas afgestudeerden is het in dit geval toch wel zinvol om eerst de tekst op de site onder het kopje "Inspiring Homeopathy" te lezen. Het kan een boeiende ervaring opleveren om naast de veelheid van de honderden, zo niet duizenden mogelijkheden aan medicijnen, te kunnen werken met de 7 layers en dus ook 7 (nou, vooruit dan: ietsje meer) medicijnen. Wie opgeleid is in de traditie van de eenmalige dosering - en dus ook van het "wachten" kan hier ook meemaken wat de effecten zijn wanneer je de medicijnen veel intensiever gaat toedienen. Ik ken de eenmalige dosering heel goed en begrijp ook wel waardoor die is ontstaan, maar er is ook een andere kant aan dat verhaal. Verketter nooit een werkwijze als je niet eerst uit eigen ervaring hebt meegemaakt dat die werkwijze werkelijk tot niets leidt. In mijn praktijk en ook in de stage en supervisie bepalen de praktijksituaties of de gevolgde theorie juist is. Daarbij wil ik een casus over langere tijd volgen om conclusies te kunnen trekken en iets te kunnen zeggen over de behandeling op de langere termijn. Het feit dat een symptoom verdwijnt zegt op zich nog maar heel weinig. Gezondheid of de weg daar naar toe wordt omschreven in andere termen dan "de pijn is weg". Ik verschuil me niet achter theorieën, maar laat iedereen die dat wil van dichtbij meekijken in mijn keukentje. Kosten voor een groepje dat bezig wil zijn met "Inspiring Homeopathy" zijn gelijk aan hetgeen hierboven is vermeld. Wil je een gesprek omtrent de mogelijkheden of wil je sowieso eerst eens met mij kennis maken…….neem het initiatief maar.

Cursus "Inspiring Homeopathy"
In 2004 maakte ik – na 20 jaar gewerkt te hebben met de klassieke homeopathie – kennis met de “Inspiring Homeopathy” zoals die is ontwikkeld door Tinus Smits. Werken met de klassieke homeopathie (Kent, Vithoulkas, etc.) gaf mij zeker voldoening en toch ontbrak er iets. Ook de ideeën van Sankaran die een voortgang waren van het klassieke werken leverden mij niet wat ik graag wilde ervaren in de praktijk: ontspanning tijdens de anamnese en een diep werkend en langdurig effect van de medicijnen.
Na het lezen van het werk van Tinus Smits volgde ik een aantal van zijn seminars en in 2006 deed ik de initiatiecursus bij hem op zijn boerderij in Frankrijk. Steeds vaker paste ik zijn werkwijze toe totdat ik volledig geïntegreerd de “Inspiring Homeopathy” als een tweede huid in mijn praktijk ervoer. Daarbij volg ik hem niet slaafs, maar geef mijn eigen kleuring aan de “Inspiring Homeopathy”.
Sinds 2006 maak ik deel uit van een kring van homeopaten die door Tinus Smits worden aanbevolen als werkende met zijn methode en in zijn stijl; een werkwijze die zeer effectief is en die de praktiserende homeopaat bijzonder veel voldoening verschaft.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'