Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Tarieven

Over de situatie per 1 maart 2019.

Let op! De kans bestaat dat mijn consulten niet meer vergoed worden door verzekeringsmaatschappijen. Leest u door over de achtergronden daarvan.

Verzekeringsmaatschappijen willen een steeds grotere grip krijgen op de gezondheidszorg. Dat geldt niet alleen voor de reguliere gezondheidszorg, maar dat gaat langzamerhand ook gelden voor de zg. 'Complementaire Zorg' waaronder ook de homeopathie valt. Om in aanmerking te komen voor een vermelding in de ZorgGids stellen verzekeringsmaatschappijen steeds meer eisen, o.a van hernieuwde scholing voor de medische basisvakken en binnenkort ook voor een 'open lijn' tussen de praktijken en de verzekeraars. Homeopaten moeten dan ook melden voor welke klacht een patiënt de homeopaat bezoekt en hoe lang de behandeling zal duren. De verzekeraar is daarmee op de hoogte van hetgeen besproken wordt tussen mij en de patiënt. Dit zal de komende jaren steeds meer gaan toenemen. Ik heb besloten hierin niet mee te gaan en niet in te gaan op de eisen die verzekeraars stellen. De kans is daarom ook groot dat nota's van mij niet meer (deels) vergoed worden. Mijn tarieven zijn m.i. dermate vriendelijk dat het voor patiënten te overwegen is om geen aanvullende verzekering meer af te sluiten en de kosten voor eigen rekening te nemen. De privacy is daarbij geheel gewaarborgd. Ook nu zal ik nooit aan een derde mededeling doen omtrent aard en inhoud van de gesprekken en de behandeling. Ik blijf lid van mijn beroepsvereniging van val daarmee onder het reguliere tuchtrecht van mijn vereniging, de NVKH. Hieronder laat ik de tekst nog even vermeld staan zoals die tot nu toe op de site vermeld stond. U kunt mijn nota's zo u dat wilt uiteraard bij uw verzekeraar indienen en u merkt vanzelf wel of die nog (deels) vergoed worden. 

Is homeopathie duur?
Veel mensen vinden de kosten van een homeopathische behandeling hoog. Een toelichting op de tarieven geeft wat inzicht.

De uitgaven in de gezondheidszorg zijn torenhoog. Wanneer je geregeld een arts bezoekt of bij een chronische kwaal langdurig behandeld wordt, kost dat vele honderden, zo niet duizenden Euro's. Medicijnen doen daar nog eens een schepje bovenop. Zonder verzekerd te zijn kan menigeen die lasten niet dragen. Veelal gaat het daarbij om behandelingen die de symptomen onderdrukken en is er niet altijd sprake van een behandeling van 'de gehele mens'. Een homeopaat probeert met behulp van medicijnen het zelfgenezend vermogen te stimuleren en daardoor een hogere graad van gezondheid bij de patiënt te verkrijgen. Wie een behandeling buiten het reguliere circuit zoekt, merkt dan dat de kosten van een homeopathische behandeling door een 'niet-arts-homeopaat' vaak (deels) zelf betaald moeten worden. Die kosten zijn nl. niet in alle verzekeringspolissen opgenomen of ze worden slechts gedeeltelijk vergoed. In feite komen de kosten voor een homeopathische behandeling dan bovenop de premies die toch al betaald moeten worden.

Wie echter bedenkt dat je met een behandeling door een homeopaat "het beste uit jezelf haalt" en de kosten daarvan over een langere termijn beziet, zal desondanks tot de ontdekking komen dat het in eerste instantie misschien wel om veel geld gaat, maar in het kader van een werkelijk creatieve gezondheidszorg niet duur is. Het gaat eerder om enige honderden dan om duizenden euro's. Bovendien zijn de kosten van de homeopathische medicijnen zeer gering in vergelijking met de medicijnen die gebruikt worden in het reguliere circuit.

De tarievenlijst per 1 januari 2018

Met ingang van 2012 maak ik geen onderscheid meer in de consultprijs voor zg. eerste en vervolgconsulten. De reden daarvan is dat ik een bijdrage wil leveren om een behandeling met homeopathie ook in financieel opzicht laagdrempelig te houden. Voor velen zijn het ook in economisch opzicht zware tijden en met deze tariefstelling is een behandeling voor meer mensen mogelijk. Wanneer u tevreden bent over de zorg die u ontvangt en u wilt het werk van de Stichting Zorg voor Malawi steunen, dan ben ik heel blij met elke bijdrage op
NL17 SNSB 0945 5664 25 t.n.v. Stichting Zorg voor Malawi te Scherpenzeel.
Elders op de site kunt u daarover lezen. U vindt op Facebook ook een pagina 'Zorg voor Malawi'. Warm aanbevolen.

1e consult (ca. 90 min.) € 80,00
Vervolgconsulten (ca. 45 min) € 80,00
Telefonische consulten € 30,00
Toeslag voor behandeling in avonduren of weekend (op verzoek van de patiënt) € 15,00
Consulten ter algemene informatie en/of oriëntatie of een zgn. 'second opinion' (ca. 60-90 min.) € 80,00
  • Voor bezoeken (bij u) aan huis wordt het tarief in de regio verhoogd met € 15,00.
  • Voor visites buiten de regio wordt een km/tijd-vergoeding berekend van € 0,40 per km.
  • Onder 'telefonische consulten' wordt niet verstaan het korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van de reactie op een medicijn of het overleg met betrekking tot een korte vraag of iets dergelijks. Een dergelijk overleg maakt deel uit van de behandeling.
  • Wanneer de kosten voor een behandeling onoverkomelijk zijn, is overleg mogelijk.

Prognose van de kosten
Aan het begin van de behandeling kunt u vragen om een prognose van de behandeling en van de kosten. In grote lijnen kan gezegd worden dat het bij een gemiddelde behandeling zal gaan om een bedrag tussen de € 200,00 en € 400,00 per jaar. De meeste patiënten halen dat laatste bedrag per jaar niet. Overigens kan ook gezegd worden dat de tijd die aan uw situatie besteed wordt meer omvat dan alleen de tijd van het consult. Zeker bij het eerste, maar ook bij vervolgconsulten worden uitgebreid de naslagwerken geraadpleegd. Bij een eerste consult gaat het soms om totaal twee uur en bij een vervolgconsult om ongeveer de helft daarvan. Het uurtarief is in dat opzicht laag te noemen, zeker in vergelijking met de consultprijs van een huisarts en een specialist.

Ten slotte

  • Na elk consult kan contant betaald of gepind worden. Toegezonden nota's: Daarbij wordt aangenomen dat deze nota wordt voldaan binnen 15 dagen.
  • De administratie van de praktijk is aangesloten bij GDW+incasso te Sneek.
  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Login